Voliraci!
         
Torna alla HomePage
Indice del forum Profilo Login Messaggi Privati
Cerca Lista utenti Preferiti Argomenti sorvegliati
Registrati Chat Giochini! FAQ
   
 
Vai a:  
 
 
 
Indice del forum Arti Fharzetta 2005 - 2 - Consiglio -
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo Argomento  Rispondi  Visualizzazione per la stampa  
      Torna in alto  

Messaggio Sab 05 Feb 2005 - 13:58 - Oggetto: Fharzetta 2005 - 2 - Consiglio

Fragolino

   

 
 
 
   
CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTA

NO NCE BISOGNU PEMMU MI PRISIANTU
A MIA MI CANUSCITI TUTTI QUANTI
IO SUGNU CCA PEMMU VI ACCUNTIANTU
PURU CA LI PROBLEMI SUGNU TANTI

NOMMU VI SEMBRA CA NO CUMBATTIVI
CA PEMMU ARRIVU CCA NDA PASSAI
IO SULU SACCIU CHIDUI CHI PATIVI
CA A FHORZA DE SPINTUNI MI AZZICCAI

SAPPI MU LI CONVINCIU A CHIDDI AMICI
CA NCERA NCUNO CHI NO MI VOLIA
MI ACCAPARRAI PURU LI NIMICI
CA LI TIRAI DE LA PARTA MIA

NA VOTA CHI TRASIVI MU CUMANDU
SAPPI MU TIAGNU LA MIA POSIZIONA
CA CHIDDI CHI AIU CUNTRA IO LI MANDO
DE L'ATRA PARTA A L'OPPOSIZIONA

NO VUAGLIU NUDDU MU AVA A CHI DIRA
E QUANDU NA PERSUNA NON MI PIACIA
NO MI LA PIANSO MANCU PE NA SIRA
CA LU CUSTRINGIU PEMMU SI NDAVACIA

PE DISPIATTU DE NCUNU CCA TORNAI
A MIA NO MI VOLIANU CANDIDARA
MA LESTO ATRI AMICI MI TROVAI
E NATRA VOTA PUAZZU CUMANDARA

MO SU CUNSIGLIU OIA NI FHACIMU
CA PARECCHI CUASI NCE DE FHARA
VIDIMU CHI NCESTA MO DICIMU
CA LU PROGAMMA NCE DE PRESENTARA

CARI AMICI E PAISANI
CONSIGLIERI E ASSESSORI
SIMU TUTTI QUANTI GUALI
SIMU NUI AMMINISTRATORI

IO CUMANDU LU PAISA
PE CINCU ANNI E MI NDAVAU
RINGRAZIU A CUI MI MISA
LA FIDUCIA E MI VOTAU

CA NUI SIMU GIANTI NGAMBA
PURU CU NO NE' ASSESSORA
LAVORAMU A LU PROGAMMA
CHI VI PRISIANTU OIA

ESTA TUTTU PROGAMMATU
SI A MU FHANNU FABBRICATI
VENA TUTTU LOTTIZZATU
DE LI PRANCI A LI TERRATI

QUASI TUTTA LA CARRUSA
CHI NA VOTA SI ZAPPAVA
LU PROGETTU ORMAI SI CHIUSA
DIVENTAU ZONA INDUSTRIALA

SI NCE NCUNA CASA VECCHIA
CHI E' DE RIPARARA
AVA SULU MU SI IETTA
CA NO SI PO' ACCONZARA

DE CCUSSI A NCUNU POSTU
SI A MU FANNU LA FHARZETTA
CU MATTUNI OPPURU COTTU
LI FHACIMU LA PIAZZETTA

E LI STRATI NCATRAMBAMU
TUTTI CHIDDI DE CAMPAGNA
DE CUVIADDU A LU TIGANU
NUDDU AVA MU SI LAGNA

PE L'ATRI CUASI ANCCORA
DE CHI AVA MU SI FHACIA
ORAMAI OGNI ASSESSORA
LU PROGAMMA GIA LU SAPA

PROPRIU MO CHI SU DEVANTI
VI LI CHIAMU UNU PE UNU
SAPITI SOGNO TANTI
NO MU MI NDA SCUARDO NCUNU

NDON PASQUALA DE GRAMIGNA
A PEMMU LU PREPARAMU
NO MU MARMA NCUNA TIGNA
L'URBANISTICA LI DAMU

NDON GIACINTU LUCERTUNA
GIA LU SAPA CHI AMMU FHA'
PE NOMMU GRIDA CCHIUNA
LI DAMU A SANITA'

LU MIAGLIO A MU TRATTAMU
A NDO VITU DE PROTESTA
SI NDA SENTA, E AMU LI DAMU
LI STRATI E LA FORESTA

PE FRANCISCU SALAMIDA
PURU CA E' OUMU DE PANZA
NTRE SI ANNI A PEMMU VIDA
PEMMU APPARA LA VILANZA

SI HA, MU SI PROGAMMA
NA PARTITA DE PALLONA
SENZA NUDDU MU SI LAGNA
SI LA VIDA L'ASSESSORA

LI LAVORI A MU L'AFFIDI
A UNU CHI NO SI VIRGOGNA
E PECCHISSU MI SCEGLIVI
NDO PEPPINU DE SCALOGNA

L'ASSESSORI LI CUNTAI
SPERU NO MI SCUARDU NENTA
ANZI , MO, MI RICORDAI
NO NC'E' VO LU PRESIDENTA?

SI VOLITI LU FACIMU
SI NO UNCUNU SI LA SENTA
NO M'AVISSA MU DICIMU
CA NC'E' NCUNU SENZA NENTA

NATRI DUI CONSIGLIARI
LI POTIMU ACCUNTENTARA
PATRANTUANI CU SAVIARI
A LA COMUNITA' MONTANA

MO CHI TUTTI SI OCCUPARU
LA COSA A MU FUNZIONA
CHISSATRI CHI RESTARU
A MU FHANNU OPPOSIZIONA

SI FURNIRU SU SICURU
LI PERSUNI E PRESENTARA
SI VO MU PARRA NCUNU
LU CUNSIGLIU SI PO' FARA

OPPOSIZIONE
LA PAROLA LA CIARCU IO
O MIO CARU PRESIDENTA
NI CUNTASTI STU PI PIU
CHI NO MI PIACIU DE NENTA

NDA DICISTI CUASI BELLI
NO MI PARA CHA SI FHANNU
CUNTI TUTTI SI STORIELLI
STATI FHANDU SULO DANNU

NO SI PO CCHIU CAMINARA
NTRE LI STRATI MU VAI FHORA
LI RUVETTA A LA SIPALA
SU QUANTU NA PEDALURA

VUA MU PARRU DE LI STRATI
CHI ACCONZASTI A LU PAISA
DUVA FHICIARO MPETRATI
NO DURAU MANCU NU MISA

CUOAMU FICIARU NO SACCIU
NO SI PO MANCU CUNTARA
TANTI DITTI A CIRIFHARCO
LA PORTARU DE CURTALA

PE LI CRUCI PEDDAVIARU
NO VOLIANU CARCERATI
MA PERO SI NDA FUTTIRU
NI MBROGLIARU E SU PAGATI

CA LI SORDI LI PIGGHIAU
PRIMA CHI AVA MU LA FINA
CA LU CUNTU L'APPROVAU
DE LA SIRA A LA MATINA

LI SPITALI SI NDAIIRU
CHISSA PIAGA NO SI SANA
CHIANU CHIANU LI CHIUDIRU
SENZA MU SI PO' PARRARA

PRESIDENTA

MA NA COSA LA FHACIMU
E A MU ESTA A TUTTI CHIARU
CA LI SCHEDI RICOGLIMU
E NO IAMU MU VOTAMU

ANZI SAI CHI NI CUMBENA
PEMMU FHACIA PIU RUMORA
LI MENTIMU TUTTI NZEMA
E LI MANDAMU A ROMA

OPPOSIZIONA

CERTU CA SA TROVATA
MU CONSEGNUNU LI SCHEDI
FU DEVIARU PREPARATA
MU NI PIGGHIANU PE SCEMI

MA TUNA CHI FHACISTI
PECCHI NO LA CUNSIGNASTI
TANTI CUASI PROMENTISTI
TUTTI NGIRU NI PIGGHIASTI

DE LI CUASI CHI T'AVANTI
CHA FHACISTI NTRE CHIST 'ANNI
LU SAPIMU TUTTI QUANTI
CA CIARCHI MU N'INGANNI

PE TRENTA ANNI LAVORARU
ERA TUTTU PROGETTATU
CHIDDI PRIMA TI DASSARU
LU TAVULU ACCONZATU

MO TU TI PUA VANTARA
CA L'INCHISTI LU CAFUNA
E LA STRATA PO GIRARE
DUVA VOLISTI TUNA.

PRESIDENTA
DICI CUASI SENSA SENSU
CU TTIA NO S PO' PARRARA
SI STAI CITTU NU MOMENTO
A MU PARRA DON PASQUALA

PASQUALA

AVIA TANTU CHI SBATTO PEMMU TRUAVU
A NCUNU MU MI PUAZZU CANDIDARA
CA IO QUANDU MI FISSU AIU NU CHIUVU
CRIIU CA NCUNA COASA PUAZZO FARA

MO VERAMENTA SUGNO CUNTIANTU
E FINALMENTA MI CANDIDAI
VOTI NDA PICCHIAI DE CHIIU DE CIANTU
E' DE PECCHISSU CHI IO RISULTAI

SAPITI NO SU L'ULTIMU ARRIVATU
CA NZINA A D'AVANTIERI IIA A LA SCOLA
A UNU CHI NESCIU PROPRIO MPARATU
SU PRONTU PEMMU FHAZZU L'ASSESSORA

MI BASTA PUACU CUASI PEMMU FAZZU
CA IO NO SU DE CHIDDI PRESCIALUARI
MI STUDIU PRIMA CUOAMU ESTA L'ANDAZZO
CA AVISSA MU STSTEMU DUE FIGLIUALI

SACCIU CUAMU SI FA LA MASTRAVOTA
A L'IMPIEGATI NO LI CADA BONA
SPECIARMANTA A UNU L'ATRA VOTA
LU FICI MU SI SPOSTA A LA REGIONA

L' INCARUCU CHI AIU E TROPPU RANDA
MU FHAZZU CUASI A TUTTU LU PAISA
NU PEZZARIADDU AIU DE CAMPAGNA
VORRIA MU LU SISTEMU NTRE SU MISA

VORRIA MU SACCIU CHI FAZZU DE MALA
SI MI APPROFITTU DE LA SITUAZIONA
VISTU CA NO SI PO MANCU PASSARA
CA SI PO IIRA CU LA CARRIIOLA.

MO AIU MI PREPARU TUTTI CUASI
AVISSA MU SI FHA LA VOTAZIONA
MA NCESTA UNU CHI MI TROVA SCUSI
MI DICIA CA LA COSA NO NE' BONA

OPPOSIZIONA

IO SU SICURU CA VUA DIRA A MIA
MA MONA CRIIU AVISSA MU LU SAI
IO NO N'AIU NENTA CU DU TIA
MA NO MI PIACIA CHI VUA PEMMU FHAI

CHI TI PENSAVI CA MI PUA MBROGLIARA
CRIDIVI CA NUDDU SI NDA ACCORGIA
FORSI CU TIA E' D'ACCORDU LU CUMPARA
MA A MIA NO MI TIRI NTRE SA MBROGLIA

PRIMA MU VIAGNU CCA MI LU GUARDAI
L'ARTICULU DE LEGGIA CHI DICIA
PECCHISSU NO SU D'ACCORDU MAI
PURU CA AMMIA NO MI INTERESSARIA

DE MIA CHI TI ASPETTAVI TRAFHACCIARI
VOLIVI PEMMU SUGNO COAMO TIA
MA IO A NATRA SCOLA MI CRISCIVI
DUVA NO NCERA CHISTA PORCHERIA

PEPPINU SCALOGNA

IO NO LA VIIU CHIARA STA SONATA
PENSAVA TUTTI AVISSA MU NDA STANNU
MA MO CHI NTISI CHISTA SERENATA
SI NDA PARAMU PIU' NI CARCERANNU

PERCIO DIRRIA NOMMU NDA PARRAMO
CA SU SICURU CA NO CADA BONA
DIRRIA SU PUNTU MU LI RIMANDAMO
CA PUA TROVAMO NATRA SOLUZIONA

PASQUALA

MI BASTA PUACU CA SU TRAFHACCIARI
E LA SOLUZIONA E' GIA' TROVATA
MA VAU E CHIAMU L'INGEGNIERI
MU VIIU SI SI PO FHARA NA STRATA

E DE CCUSSI NUDDU PO PARRARA
VOGLIU PEMMU VIIU CHI SUCCEDA
SI FHACIA NA STRARA CUMUNALA
CA IO NON VUALGIU MU VAU NGALERA

PRESIDENTA

ALLORA DE STA RICCHIA NO SI SENTA
NO LU CAPISCISTI CA NO SI PO FARA
TU VUA MU DUNI AGIU A CHIDDA GENTA
LA SCUSA MU TI PUANNU DENUNCIARA

ANZI SAI CHI TI DICU A QUANTU PARA
NCUNU DE CHIDDI GIA SI MOVIU
NON SULU TI VOZZA DENUNCIARA
MA PURU O PRESIDENTA LI SCRIVIU

MI LU DICIANU CA HAI SA MALATIA
SI NU CAFUNA CHI NO SINCHIA MAI
MU T' ACCUNTIANTI TI CUNSIGLIARIA
SI NO SICURAMENTA PASSI GUAI

PE MO NO FARA NENTA NO MOVIRA
PEMMU TI CACCIU PROPIU NO VORRIA
MA STA SICURU CA PE L'AVVENIRA
TU NO FHAI PARTA DE LA COMPAGNIA

LA PAROLA LA CERCAU
DON GIAGINTO E PO PARRARA
CU LU CORA TI LA DAU
SI A MU CUNTI NCUA AFFHARA

GIACINTU LUCERTUNA

CRIIU CA TUTTI VUI MI CANUSCITI
PURU CA IO NO SUGNU PAISANU
ORMAI TUTTI LI IUARNI MI VIDITI
PECCHISSU TANTI GIANTI MI VOTARU

LA VITA A STU PAISA E TROPPU STRANA
CA TUTTU QUANTI PUANNU CUMANDARA
IO MO MI TRUAVU CU STI AMICI CCANA
CHI NZINA NANNU ARRIADI CRITICAVA

LI NDA SCRIVIVI DE TUTTI LI CULURI
E SPECIARMENTA SUPA LI GIORNALI
MO SUPERAMMA TUTTI LI STORTURI
E DIVENTAMMA NUI AMICI SPECIALI

CUAMU VIDITI MI TRATTAU D'AMICU
CA SU CAPACIA RINGRAZIANDO A DIO
NON SERVA MANCU PEMMU VI LU DICU
QUANDU MANCA IDDU CCA, CUMANDU IO

OPPOSIZIONE

DE STU PAISA BELLO, E CUI SI LAGNA
MI LU DICIA N' AMICU PROPIU AIHARI
CA PO VENIRA TIZIU MU COMANDA
E NO FHA NENTA C A E' FORESTIARI

MA IO VUGLIU MU SACCIU TU CHI FAI
CHI DICI CA CHIUDIRU LU SPITALA
LU SACCIU CA NO SAI DUVA A MU VAI
NO HAI N'AMICU MU TI PO AIUTARA

NUI CHI POTIMU FHARA A MU GUARDAMU
E GNI IUARNO NI STANNU MANGIANDU
NI BASTA A SANTU FRUARU PEMMU IAMU
PEMMU VIDIMU CUAMU STANNU FHANDU

TUTTI CHIDDI LAVORI LI VIDITI
E GENTA BRAVA CHISTA E LA VERITA'
LA CASA VI FHANNU MU SCEGLITI
SI A PEMMU IATI A L'UNIVERSITA'

E NUI MPILAMU MUSCHI A LA IORNATA
NI BASTA OGNI VOTA CHI VOTAMU
NCUNU PROMENTA CA NI FHA LA STRATA
DERITTI A SANTO FEMIA MU ARRIVAMU

PRESIDENTA

NO VORRIA MU TI RISPUNDO
VUA MU ARMI SEMPA LITI
CATU SI NUAMU DE MUNDU
NCUNA COSA A MU LA DICI

E CCA MAI TI ACCUNTIANTI
NO LA CANGI MAI SA TESTA
PERO MO HAI MU TI SIANTI
A DON VITU DE PROTESTA

DON VITU

SUGNU ASESSORA FORSI LU SAPITI
SICURU NDA SENTISTUVU PARRARA
PECCHI NO CRIIU CA MI CANUSCITI
CA VIANGU DE LI PARTI DE SCANDALA

MI DEZZURO SU MPEGNU DE LI STRATI
PE LI CAMPAGNI MU VAU GIRIANDO
MA NO CANUSCIU TUTTI LI CONTRATI
NO SACCIU MANCU A CUI AIU MU DOMANDU

IO SU FORESTIERI CHI VOLITI
E A LU PAISA NO NCE SUGNU MAI
IO NO VOLIA DE VIARU, MI CRIDITI
FU PE N'AMICU CHI MI CANDIDAI

MA MO CHI MI TRUAVU AIU DE FHARA
E NATRU PUACU VIDITI LI FRUTTI
CA LU SCRIVIVI SUPA LU GIORNALE
SE PE LI STRATI LI NCATRAMBU TUTTI

CU MMIA NO NAVA NUDDU MU SI LAGNA
FHAZZU LI STRATI PEMMU JIATI FHORA
CU AVA NU PIAZZO DI CAMPAGNA
E' GIUSTU MU SI FHA LI PUMADORA

PECCHISSU LI STRATI A MU SU BUANI
MU SU RAMPATI PURU LI SIPALI
SI NO VI MANDU LESTU A MIKANTUANI
FHAZZU PEMMU VI TINGIA PARI PARI

OPPOSIZIONA

MIA CARI AMICI A STU COMUNA OIA
NCE GENTA CHI NO SAPA MU CUMANDA
MU SAI CHI VALA STA AMMINISTRAZIONA
A MU PASSI DE LI STRATI DE CAMPAGNA

NU PEZZARIADDU NDAIU NTRA RIBBUMBU
FAZZU LA VIGNA E PURU PUMADORA
LA STRATA DDA E' DEVIARU NU SPROFUNDU
NON PASSI MANCU PIU' CU LU TRATTORA

SI VIANI MU RICLAMI A LU COMUNA
TI DINNO CA NO NCE' NENTA DE FARA
ANZI TI DINNU NO VENIRA CCHIUNA
MU PARRI DE STRATI DE CONZARA

N'AMICU CHI FA LU MURATORA
NDAVA NU PEZZARIADDU A LA VASIA
IIU PEMMU LU DICIA A LU DOTTORA
CHIDDA STRATA NA CONZATA LA VORRIA

TU VAI PEMMU TI SCIALI
MU TI FAI NCUNA ZAPPATA
E MO VIANI MU RICLAMI
CA LA STRATA VUA CONZATA

LI STRATI DINNU CA SU SISTEMATI
FORSI DUVA A MU VA' LU SIGNURINU
PUA L'IMPORTANTA ESTA MU VOTATI
CA A L'AMICI NUI LI RISPUNDIMU

PRESIDENTA

ATTIA AIU MU TI SCHIATTU
TI LU DICU STAMATINA
MU SCIRUPPITI SU FATTU
CHI TI CUNTA SALAMIDA

PUA VIDIMU CHI MI DICI
SI VUA ANCORA MU RICLAMI
CA NCE SU CHISTATRI AMICI
CHI TI FHANNU MU TI SCIALI

FRANCISCU SALAMIDA

IO AVA TANTU CHI SUGNU MPEGNATU
VINTANNI MAIU FATTU DE CUNTINUU
PARA CA NESCIVI GIA MPARATU
DIFFICILA MU PASSU DE CRETINU

NDAIU PASSATO DE TUTTI LI CULURI
CU IANCHI O RUSSI SUGNU SEMBA A GALLA
MI SIANTU CUAMU CHIDDI CANTATURI
A SECUNDU DE LA MUSICA SI BALLA

E DE PECCHISU CHI VAU SEMPA BUANU
E CU L'AMICI VAU SEMPA D'ACCORDU
CA LU STRUMENTU SACCIU MU LU SUANU
E PURU S'E' STUNATU MU L'ACCUARDU

E LU CERVELLU L'HAIU TROPPU FINU
NA COSA MI LA STUDI PE DUE MISI
SI SBAGLIU DE SICURU LI RUVINU
LI CUNTI LI FHAZZU A DUI PAISI

E CHI VOLITI E' LU MISTIARI MIO
LI CUNTI NO SI PUANNU TRASCURARA
OGNI ANNU LU BILANCIU FHAZZIU IO
CA SENZA NU POTIMU AMMINISTRARA

SAVITI DUBBI SUPA NU PROBLEMA
TRANQUILLI, MI POTITI DOMANDARA
CA SUBITU MI STUDIU LU SISTEMA
E PUA VI DICU CUAMU SI PO FHARE

NON NCESTA NUDDU CHI MI PO MPARARA
LI CUASI CHI A MU FHA LA MAGGIORANZA
CRIIU CA CUAMU MIA PROPIU NO NDAVA
CAPACIA PEMMU APPARA LA VILANZA

OPPOSIZIONA

NO SERVA MU TI AVANTI LU SAPIMO
TI CANUSCIMU TUTTI QUANTU VALI
SI NO NCE SINI TU NUI CHI FACIMU
PE LU COMUNA NO NCE SU RIPARI

CERTU PEMMU TI AVANTI E CU TI PASSA
SENZA DE TIA SI FHURNIU LU MUNDO
MA SENZA L'AMICU DE LA CASSA
SI NO TI FHA LI CUOASI SI NU CUNNU

SALAMIDA

PARRATI PECCHI SITI MBIDIIUSI
NO NCESTA NUDDU CHI MI PO AIUTARA
LI CUASI IO LI FHAZZU A UACCHI CHIUSI
DOPPU TANTI ANNI ESTA NATURALA

IO AIU FHATTU TUTTU A SU COMUNA
FHAZZU LA STRATA INTERFODERALA
FORSE ANCORA NUDDU SI NDA DDUNA
CUMANDU TUTTU IO LU PERSONALA

SI VO MU VACIA AVANTI NA FHATIGA
LA DITTA CU DU MIA AVA A CHI FARA
SACCIU CUAMU L'OSTACULU SI GIRA
SENZA PROBLEMI MU PO FATIGARA.

CHIDDU CHI FHAZZU E PE LU PAISA
CA IO PE MMIA NO FICI MAI NENTA
CA NON MI NESCIA MANCU PE LA SPISA
MI BASTA L'AMICIZIA DE LA GENTA

OPPOSIZIONA

TUTTI SI CUASI TI LI PUA VANTARA
CA SAI MU TI MANTIANI CU LI SPISI
E SI TI IMPEGNI TU LI PUA TROVARA
LI SORDI MU T'ACCATTI LI CAMMISI

LU SAI CA SI NU MASTRU PROPIU FINU
E SAI PEMMO MANIII LA CUCCHIARA
SI AVA BISUAGNU LU SCIANTINU
LA STRATA SULU TU LA PUA MPARARA

MA SIANTI MU TI DICU O CUDDUFFIARI
LA FACCIA DE MAGARA TUNA L'HAI
MAGARI MO DICI CA NO NCIARI
QUANDU SI DECIDIU MU TI NDAVAI

TI DEZZURU SIA IUARNI TI RICUARDI
PECCHI L'AMICU TUA LU PROPONIU
MA PUA SAPISTI CUAMU A MU TACCUARDI
PURU L'AMICU TUA SI NDA FHUTTIU

FICIURU PACIA PIACURI E LUPI
CHI PRIMA SI FHACIANU LI FHILACI
LI TIMPI NO CANUSCIUNU DARRUPI
POVERI PECORIADDI AFFRITTI CRAPI.

SALAMIDA

IO AIU FHATTU BENA A STU PAISA
E SUGNU DE TUTTI RISPETTATU
SI CHIDDU CHI CUMANDA CCA MI MISA
LU FICIA CA SU TROPPU PREPARATU

AIU DE TUTTI QUANTI LA FHIDUCIA
E PE NCUNU NO NCESTA RIPARU
LU SACCIU CA MO NO SI LA NDUCIA
E RESTAU MALA CA MI CONFERNARU

L'ACCURDU LU TROVAMMA A NA SIRATA
DUVA N'AMICU CHI NAVIA MBITATU
NCERA PURU NA TAVULA CONZATA
PE NU NAPUTA CHI AVIA BATTEZZATU

DOPPU DE TANDU NO NCE FU PIU LITI
E SUGNU CUNTIANTU VERAMENTA
VUI POTITI DIRA CHI VOLITI
A MIA NO MI NTA FHUTTA PROPIU NENTA

CHISSA E LA VITA, CHISTU E, L'ANDAZZU
NON HAI MU PIANSI A CUI PO CRITICARA
FA NENTA CA TI PIGGHUNU PE PACCIU
SI NCUNA COSA PUA, PUA GUDAGNARA

ALMENO QUANDU VAI MU NIASCI FORA
MACARI CU N'AMICU A NU LOCALE
BASTA MU DICI CA SINI ASSESSORA
AMARU CU TU PORRIA MBITARA

CARO PRESIDENTE IAMU AVANTI
CA IO TI SU FEDELA E TU LU SAI

PRESIDENTA

AIU MU SISTEMU A TUTTI QUANTI
NO CRIIU CA MI DESSI E TI NDAVAI

E PUA A LA FINA TU NO PUA PARRARA
SI AVISSA PE TTIA NO MU NCE NENTA
NA COSA TI LA PUAZZU ASSICURARA
MACARI TI FHACIMU PRESIDENTA

SALAMIDA

A STU PAISA SI NO MI MPEGNAVA
ERUMU DEVIARU RUVINATI
E DE PECCHISSU NO MI IMMAGGINAVA
CA NOMINATI A NATRA E MI CACCIATI

PECCHISTA VOTA MI AGGHIUTTU TUTTU
CA MI ACCUNTIANTU E NO DICU NENTA
PERO NOMMU RIASTU PROPRIO ASCIUTTU
VOTATI E MI FHACITI PRESIDENTA

OPPOSIZIONE

ORMAI TI CUMBENA PEMMU ASPIATTI
CA AVISSA NCUNU PEMMU SI PENSIONA
E TU NU VIDI LURA MU TASSIATTI
SICURU PRONNOTASTI LA POLTRONA

TANTU A TIA CHI TI NDA FHUTTI
CA NU GUAGLIUNA PORRIA FHATIGARA
ABBASTA SULU TU PEMMU TI ABBUTTI
PUA NATRU PO MORIRA DE LA FHAMA

LA CURPA E DE CHIDDU CHI VOTAU
SI FIDAU TROPPU DE LU PRESIDENTA
MA CRIIU CA MO SI NDA DDUNAU
GIA NCUNU CUMINCIAU MU SI RIPENTA

CRIIU CA VI ABBASTAU E VIRICORDATI
CA MONA SI MBICINA CU LA NOTA
VI DICIA A TUTTI PEMMU LU VOTATI
VO MU VI PIGGHIA NGIRU NATRA VOTA

PRESIDENTA

LU VIDITI CHI MI STA FACIANDU
MA DUVA VAI NU TI DUBITARA
IO SU NU TIPU CHI NO M'ARRIANDU
E STAI SICURU CA LAI DE PAGARA

LU SACCIU CA VUA MU MI RUVINI
NO VIDI LURA PEMMU MI NDAVAU
MA SE PECCHISSU TU NO TI RICRIJI
PE DISPIATTU TUA IO CCA MI STAU

CUASI NDAVIMU FHATTU A NO FINIRA
CA SIMU GIANTI DE CERVELLU FINU
SI STATI CITTU MU SI PO SENTIRA
CHIDDU CHI A MU NI DICIA DON PEPPINU

PEPPINU DE SCALOGNA

MI RACCUMANDO NOMMU VI FIDATI
DE CHIDDU CHI CUNTAU L'OPPOSIZIONA
IO CRIIU CA FIDUCIA MI NDADATI
AVA SETTA ANNI CHI SUGNU ASSESSORA

E TUTTI LI LAVORI A CIRIFARCU
GIA SU PASSATI DE LI MANI MIA
SI SERVA NCUNA COSA A MU LA FHAZZU
SPECIA SE UNU DE LA CUMPAGNIA

SAVITI PER ESEMPIU PEMMU AZATI
ORMAI SICURU LU POTITI FHARA
NO SERVA CCHIU LICENZA MU CERCATI
FHACITI CUAMU FICIA LU CUMPARA

CU VENA A CIRIFARCU DE STI TIAMPI
NO LU CANUSCIA PIU CUAMO CANCIAU
CRIIU CA SITI VUI TUTTI CUNTIANTI
DE CUAMU NZINA A MO SI LAVORAU

SI PE CASU PASSATI DE PACIADDU
VIDITI CA PIAZZAMMA NU TENDONA
MI BASTA MU LU GUARDU, E' TROPPU BIADDU
CAPA TUTTA LA BANDA PEMMU SONA

OPPOSIZIONA

MA STAI PARANDU DE CHIDDU PALLONA
CHI BENEDICA SI VIDA DE LUNTANU
MACARI MU E APIARTU QUANDU CHIOVA
PEMMU SI AZZICCA NCUNU PECURARU

DE TUTTI LI CUNTUARNI IDDU SI VIDA
DE LUZZU, LA CARIA DE CANNAVU'
LA GENTA CHI LU GUARDA NO LU CRIDA
CA NCESTA NU TENDONA E NENTA CCHIU

PECCHI NO DICI QUANTU NI CUSTAU
E QUANTU SORDI A MU SI SPENDA ANCORA
N'AMICU MIU LU GUALU LU CCATTAU
MU ASSETTA FHIUCHI MU SCUVANU L'OVA

PE ATRI CUASI NO NCESTA SPERANZA
CA CUAMU L'ATRI RESTA DE FHURNIRA
CA SORDI NO NDAVA MAI ABBASTANZA
E BASTA PUACO PEMMU SI RUVINA

PEPPINU DE SCALUGNA

LATRI CUASI SU TUTTI APPRONTATI
E MANCA PUACO PEMMU SU FHURNUTI
SPECIA DUVA NCE SU LI FHABBRICATI
A LA REGIONA LI CERCAMU AIUTI

PERO' AVIMU SULU NU PROBLEMA
E NA PERSUNA NI LU DISSA CHIARU
DE NUI CHISSU NO NDA PARRA BENA
E NO N'AIUTA NO MUVA NA MANU

EPPURU NA VOTA ERUMU NSEMA
MO CUDU NUI NO VO PIU' PARRARA
OGNUNU VACIA DUVA LI CUMBENA
VOLIA MU ABBANDUNAMU LU CUMPARA

POTIAMU FHARA CHISSU, AMICU MIA!
AVIA MU MI DIMETTU D'ASSESSORA
SICURU NO FHACIA STA FHISSERIA
CA NO POTIA DASSARA LA POLTRONA

MO CHI VOLITI DE NTRE LU PARTITU
NI COSTRINGIRU PEMMU NI NDAIAMU
E NUI TROVAMMA LESTU NATRU AMICU
E NI SCRIVIMMA A LU REPUBBLICANU

OPPOSIZIONA

LU SAPIMU TUTTI NDO PEPPINU
CA NO VI VIRGOGNATI MU CANGIATI
AVITI NU MAESTRU TROPPU FINU
SUTTA DE ICCU NESCITI MBARATI

A NUI NI NTERESSA MU PARRAMU
DE CHIDDI CUASI CHI SUGNU NCIGNATI
AVISA PURU PEMMU CONTROLLAMU
SI AVITI MMENTA MU FHACITI STRATI

PEPPINU DE SCALOGNA

DE STATA NUI AVIMU NU PROBLEMA
CRIIU VI LU POTITI AMMAGINARA
LA GENTA A CUVIADDU VO MU VENA
MA VU MU TROVA PURU DE MANGIARA

MO AVA DE SIA ANNI CHI CUMBATTO
PEMMU SI FHURNA CHIDDU FHABBRICATU
CUAMU AIU MU CUNBINU NO LU SACCIU
MU TRUAVU A NCUNU CA VORRIA AFFITTATU

OPPOSIZIONA

MA CHI VUA PEMMU TRUAVI DON PEPPINU
SI BUANU PEMMU PARRI E NENTA CCHIUNA
NON SAI CA DDANA TUTTU SI FUTTIRU
PECCHI NO NCERA NUDDU MU SADDUNA

E VERU C'AVA TANTU CHI STUDIJI
MA FINU A MO NO CUNCHIUDISTI NENTA
MO E BUANU SOLO PE TANA DE AJIRI
PE ATRI CUASI MANCU MU SI PENSA

OPPURU TU A NCUNU LU TROVASTI
SICURU LI DICISTI CA E' N'AFFARA
CA PE SI CUASI SITI TUTTI MASTRI
SAPITI CUASI PIU' DE NA MAGARA

PE CERTI CUASI CU TI PO MPARARA
PARA CA SULU TU JISTI A LA SCOLA
SI PUA TI AIUTA PURU LU CUMPARA
NA LANDIA LA FHACITI BADDALORA.

PECCHISSU PUA FHARA CUAMU VUA
FAI CUASI CHI NUDDU SI NDA DDUNA
SI TROPPU BRAVU PE LI caxxi TUA
SU CUASI CHI PUA FHARA SULU TUNA

PRESIDENTA

AIU MU VIJU SI SI PO' FHURNIRA
VIDIMU QUANDU FURNI DE PARRARA
SI NCE NCUNATRA COSA CHI HAI DE DIRA
SI NO POTIMU PURU SCAPILARA

SI NCE NCUNATRU CHI AVA A CHI DIRA
A MU LA DICIA E NOMMU SI RIPENTA
PERO A MU E' NA COSA CHI ALLIGA
SI NO ESTA MIAGLIU NOMMU DICIA NENTA

OPPOSIZIONA

PIANSO CA POTIMU CUNCHUDIRA
PECCHI CHISSATRI NO VUANNU PARRARA
SI VIDA CA NO NCE NENTA DE DIRA
O FORSI NCUNU SA DE VIRGOGNARA

DOPPU TANTI ANNI CHI UNU STA SEDUTU
E MAI AVA DITTU NA PALORA
MI VENA LU SOSPETTU CHESTA MUTU
O VENA MU CADDIJA LA POLTRONA

TANTU A VUI CHISSU VI STA BENA
E TUTTU CHISSU NO VI PARA STRANU
CA VUI VOLITI LU TIZIU MU VENA
QUANDU VI SERVA MU AZA LA MANU.
GLI ALTRI DATI E LE FUNZIONALITÀ AVANZATE SONO ACCESSIBILI SOLO AGLI UTENTI REGISTRATI.
Per una migliore esperienza sul Forum senza limitazioni, REGISTRATI ora, fornendo dati REALI.
Rispondi citando
      Torna in alto  

Messaggio Dom 07 Feb 2010 - 12:03 - Oggetto: Re: Fharzetta 2005 - 2 - Consiglio

jack

   

 
 
 
   
visto che quest'anno la farsetta non si fara' e bello leggere quella delle edizioni passate .
GLI ALTRI DATI E LE FUNZIONALITÀ AVANZATE SONO ACCESSIBILI SOLO AGLI UTENTI REGISTRATI.
Per una migliore esperienza sul Forum senza limitazioni, REGISTRATI ora, fornendo dati REALI.
Rispondi citando
      Torna in alto  

Messaggio Lun 08 Feb 2010 - 9:43 - Oggetto: Re: Fharzetta 2005 - 2 - Consiglio

falco

   

 
 
 
   
Fragolino ha scritto:
CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTA

NO NCE BISOGNU PEMMU MI PRISIANTU
A MIA MI CANUSCITI TUTTI QUANTI
IO SUGNU CCA PEMMU VI ACCUNTIANTU
PURU CA LI PROBLEMI SUGNU TANTI

.................

Fragolino č corretto riportare anche il nome dell'Autore.
GLI ALTRI DATI E LE FUNZIONALITÀ AVANZATE SONO ACCESSIBILI SOLO AGLI UTENTI REGISTRATI.
Per una migliore esperienza sul Forum senza limitazioni, REGISTRATI ora, fornendo dati REALI.
Rispondi citando
      Torna in alto  

Messaggio Lun 08 Feb 2010 - 13:49 - Oggetto: Re: Fharzetta 2005 - 2 - Consiglio

Fragolino

   

 
 
 
   
e immagino sia Salvatore Valentino, come spesso accadeva: all'epoca (jack va a ripescare roba di 4 anni fa...) cosė era circolata, altrimenti l'avrei messo, indubbiamente...
GLI ALTRI DATI E LE FUNZIONALITÀ AVANZATE SONO ACCESSIBILI SOLO AGLI UTENTI REGISTRATI.
Per una migliore esperienza sul Forum senza limitazioni, REGISTRATI ora, fornendo dati REALI.
Rispondi citando
      Torna in alto  

Indice del forum Arti Fharzetta 2005 - 2 - Consiglio
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo Argomento  Rispondi  Visualizzazione per la stampa  
      Torna in alto  
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group - Avalanche style
Heavily modded by MrShark - Statistiche: Google Analytics