Q

Quagghia: quaglia
Quagghiara: coagulare; addormentarsi; bloccarsi
Quagghiu: caglio
Quandu: quando
Quantu: quanto
Quartu: misura locale
Quatratu: quadrato
Quatricula: trappola per gli uccelli
Quatrizzara: soddisfare
Quatru: quadro
Quattr’uacchi: chi porta gli occhiali; incontrarsi a tu per tu
Quietu: calmo
Quintinu: di continuo
Quintu: misura locale (capacità)